godlo
zdjęcie

Innowacje pedagogiczne

Program "The Gateway Award" (Otwarta Droga) przeznaczony jest do pracy z osobami z niepełnosprawnością intelektualną. Jego zadaniem jest rozwijanie umiejętności komunikacyjnych i psychospołecznych każdego z uczestników i poprzez to umożliwianie bycia niezależnym, odnalezienia własnego miejsca w społeczeństwie. Jest to program pełnej aktywizacji uczniów z dysfunkcją intelektualną, dostosowany do wieku i indywidualnych możliwości wychowanków. Niezbędnym prawem każdego dziecka jest prawo do edukacji, która przygotuje go do samodzielnego kierowaniu własnym rozwojem, jest to bowiem warunek uzyskania dobrej jakości życia. To samo prawo mają uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną. Zarówno pedagodzy jak i rodzice dążą więc do zapewnienia coraz większej niezależności osobom z upośledzeniem umysłowym i ich integracji ze społeczeństwem. Aby umożliwić niepełnosprawnemu dziecku, stanie się w przyszłości autonomicznym, na miarę jego możliwości, dorosłym trzeba stworzyć mu warunki do współdziałania, podejmowania samodzielnych decyzji. Dlatego ważnym zadaniem współczesnej pedagogiki specjalnej jest realizowanie edukacji zmierzającej ku autonomii, rozumianej jako samostanowienie w granicach norm społecznych. Z niepełnosprawnością intelektualną oprócz zaburzenia myślenia związane są deficyty percepcyjno – motoryczne, zaburzenia artykulacji utrudniające komunikację. Brak ciekawości i bierność umysłowa to główne przyczyny niepowodzeń szkolnych i życiowych osób niepełnosprawnych umysłowo. Potrzeba innowacji wynika z konieczności stosowania nowych metod, które pozwolą rozbudzić u naszych uczniów wszelkie formy aktywności niezbędne do wychowania samodzielnych, otwartych i zaradnych dorosłych ludzi.

Program The Gateway Award (Otwarta Droga) pozwala realizować personalistyczną edukację osób z niepełnosprawnością intelektualną dążąca do zmiany jakości ich życia. Nakierowaną na naukę samodzielności, zaradności osobistej, budzenie aktywności do samodzielnego wypełniania ról społecznych a w końcu do pełniejszej integracji ze społeczeństwem. Program The Gateway Award opiera się na dziewięciu zasadach, które respektują prawo każdego człowieka do pełnego, aktywnego i równego uczestnictwa we współczesnym społeczeństwie:

Głównym celem programu jest stymulowanie osobistego rozwoju uczestników. Cele szczegółowe to:

Program jest realizowany poprzez trzy następujące po sobie etapy zwane nagrodami: Brązową, Srebrną i Złotą w pięciu sekcjach:

Celem sekcji "hobby" jest motywowanie i zachęcanie uczestnika do rozwijania własnych, indywidualnych zainteresowań.

Celem sekcji "wolontariat" jest zobowiązanie uczestnika do wykonania pracy mającej na celu pomaganie innym członkom danej społeczności.

Celem sekcji "przygoda i wyzwanie" jest odkrywanie i większe docenienie środowiska, poprzez zaplanowanie, przygotowanie i wzięcie udziału w wycieczce będącej zarazem wyzwaniem (turnusy rehabilitacyjne, wycieczki, wyjazdy w ramach "zielonej szkoły").

Celem sekcji "fitness" jest rozwijanie świadomości sportowej jako wartościowej rozrywki i części zdrowego stylu życia, uczestnik zobowiązany jest do udziału w jednej z zaproponowanych aktywności fizycznych udział uczestnika w jednej z zaplanowanych form aktywności fizycznej (sport).

Celem sekcji "styl życia" jest motywowanie i zachęcanie do uzyskiwania przez uczestników samodzielności i niezależności.

Uczestnik rozpoczyna program od wypełniania zadań i założeń Nagrody Brązowej. Następnie pracując według własnego, indywidualnego tępa przechodzi do poziomów Nagrody Srebrnej i Złotej. Podział zadań na pięć sekcji na poziomie każdej z Nagród ma zachęcić uczestników do poszerzania swoich doświadczeń, wzrostu pewności siebie i poszerzania zakresów ich osobistych i życiowych umiejętności. Uczestnik stara się dokonać autonomicznego wyboru zadania do realizacji. Każda praca związana z daną sekcją musi być sprawdzona i odnotowana w specjalnym dzienniczku uczestnika. Każdy uczestnik wypełnia poszczególne zadanie we własnym tempie. Po zrealizowaniu zadań kwalifikuje się do danej Nagrody, otrzymuje odznakę i dyplom (certyfikat).

Od września 2012 program"The Gateway Award" (Otwarta Droga) jako innowacja pedagogiczna realizowany jest w czterech klasach naszej szkoły. Są to klasy: kl IIa, kl IVa, kl IVb oraz kl IIa gimnazjum.

Spodziewamy się, że dzięki realizacji zadań Programu nasi uczestnicy: zyskają większe poczucie własnej wartości, zdobędą większe umiejętności w zakresie samoobsługi, będą bardziej otwarci w kontaktach z innymi ludźmi. Realizacja programu stymulując wszystkie sfery rozwoju, rozwinie umiejętności praktyczne tak potrzebne do samodzielnej egzystencji, uaktywni i pozwalinaszym uczniom na samodzielne podejmowanie działań, i nabywanie nowych doświadczeń.

Uroczysta inauguracja "The Gateway Award"( Otwarta Droga)

26 września 2012r odbyło się spotkanie inauguracyjne dla klas uczestniczących w programie "The Gateway Award" (Otwarta Droga). Podczas uroczystości uczniowie otrzymali deklarację uczestnika ,uzupełnili karty aktywności oraz wyznaczyli zadania do realizacji w bieżącym roku szkolnym.

Copyright © 2010