godlo
zdjęcie

Ogłoszenia o przetargach

Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, zamieszkałych na terenie Lublina, na trasie-dom-szkoła-dom w roku szkolnym 2014/2015

Lublin: 1/2014 - Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, zamieszkałych na terenie Lublina, na trasie-dom-szkoła-dom w roku szkolnym 2014/2015
Numer ogłoszenia: 133745 - 2014; data zamieszczenia: 23.06.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 , ul. Głuska 5, 20-439 Lublin, woj. lubelskie, tel. 81 7444707, faks 81 7444707.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Samorządowa Instytucja Oświaty.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 1/2014 - Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, zamieszkałych na terenie Lublina, na trasie-dom-szkoła-dom w roku szkolnym 2014/2015.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług transportowych w zakresie dowożenia niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 zamieszkałych na terenie Lublina na trasie z domu do szkoły i ze szkoły do domu w roku szkolnym 2014/2015. 2.Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Część 1 - Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, zamieszkałych na terenie Lublina bez zapewnienia opieki, na trasie: dom - SOSW nr 2 ul. Głuska 5 - dom, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Tematu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, Część 2 - Dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, zamieszkałych na terenie Lublina, z zapewnieniem opieki, na trasie: dom - DOA ul. Poturzyńska 1 - dom, zgodnie ze Szczegółowym Opisem Tematu Zamówienia, który stanowi załącznik nr 7 do SIWZ, Zamówienie poniżej kwot określonych zgodnie z art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych.

II.1.5) przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających:

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia zamówień uzupełniających których przedmiotem będzie dowóz niepełnosprawnych uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2, zamieszkałych na terenie Lublina, na trasie: dom - szkoła - dom. Wielkość zamówień uzupełniających do 20 % wartości szacunkowej zamówienia.

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 60.13.00.00-8.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 25.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium.

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

·  III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Dotyczy części 1 i 2 Wykonawca wykaże spełnianie warunku dotyczącego uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, jeżeli przedstawi, że posiada licencję (zezwolenie, uprawnienie, koncesję) uprawniającą do podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego tj na podstawie Art. 7 Ust 2 Pkt.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r.o transporcie drogowym

·  III.3.2) Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Dotyczy części 1 i 2 Wykonawca wykaże spełnianie warunku dotyczącego wiedzy i doświadczenia jeżeli przedstawi, że w okresie ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, przed upływem terminu składania ofert, należycie wykonał, minimum dwie usługi (wykonywane w sposób ciągły przez co najmniej 6 miesięcy) z zakresu przewozu osób niepełnosprawnych, z których przynajmniej jedna usługa musi być o wartości nie mniejszej niż: Dla zadania 1: 130 000 zł brutto, Dla zadania 2: 70 000 zł brutto Dotyczy usługi, o wartości nie mniejszej niż kwoty określone powyżej dla danego zadania: W przypadku złożenia oferty na obie części Wykonawca może również wykazać 1 dostawę o łącznej wartości / sumie kwot określonych wyżej, dla obu części lub 2 dostawy, o łącznej wartości / sumie kwot określonych wyżej.

·  III.3.3) Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Dotyczy części 1 Wykonawca wykaże spełnianie warunku dotyczącego potencjału technicznego, jeżeli przedstawi, że na czas realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej 9 pojazdami, które mają być sprawne przez cały okres wykonywania zamówienia i gwarantować maksimum bezpieczeństwa przewożonych uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i normami dotyczącymi transportu zbiorowego osób, dopuszczonych do ruchu, odpowiednio oznakowanych samochodów osobowych, specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych tj. wyposażonych w szyny do mocowania wózków dla osób niepełnosprawnych, rampy lub windy umożliwiającej wjazd wózkiem, pasy do mocowania wózków oraz w pasy bezpieczeństwa w ilościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, ubezpieczonych w zakresie OC i NW przez cały okres wykonywania zamówienia. Dotyczy części 2 Wykonawca wykaże spełnianie warunku dotyczącego potencjału technicznego, jeżeli przedstawi, że na czas realizacji zamówienia dysponuje lub będzie dysponował, co najmniej 3 pojazdami, które mają być sprawne przez cały okres wykonywania zamówienia i gwarantować maksimum bezpieczeństwa przewożonych uczniów zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i normami dotyczącymi transportu zbiorowego osób, dopuszczonych do ruchu, odpowiednio oznakowanych samochodów osobowych, specjalnie przystosowanych do przewozu osób niepełnosprawnych tj. wyposażonych w szyny do mocowania wózków dla osób niepełnosprawnych, rampy lub windy umożliwiającej wjazd wózkiem, pasy do mocowania wózków oraz w pasy bezpieczeństwa w ilościach niezbędnych do prawidłowej realizacji przedmiotu zamówienia, ubezpieczonych w zakresie OC i NW przez cały okres wykonywania zamówienia.

·  III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

o O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia. Dotyczy części 1 Wykonawca wykaże spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli przedstawi, że dyspononuje lub będzie dysponował osobami, przewidzianymi do realizacji zamówienia, tj.: co najmniej 9 kierowcami pojazdów posiadających stosowne uprawnienia, Dotyczy części 2 Wykonawca wykaże spełnianie warunku dotyczącego dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, jeżeli przedstawi, że dyspononuje lub będzie dysponował osobami, przewidzianymi do realizacji zamówienia, tj.: co najmniej 3 kierowcami i 3 opiekunami. Osoba pełniąca funkcję opiekuna powinna spełniać jedno z poniższych kryteriów: 1)posiadać przygotowanie pedagogiczne, 2)posiadać wykształcenie medyczne, 3)posiadać wykształcenie w zakresie opiekuna społecznego albo pracownika socjalnego, 4)posiadać przygotowanie do wykonywania podstawowych czynności pielęgnacyjno - opiekuńczych w stosunku do dzieci, tj. świadectwa potwierdzającego co najmniej szkolenia w zakresie udzielania pierwszej pomocy medycznej lub przedmedycznej

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY, USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane roboty budowlane, dostawy lub usługi odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

·         inne dokumenty

Atesty Atesty dla elementów wchodzących w skład zabudowy dostosowującej samochód do przewozu osób niepełnosprawnych tj. wyposażonych w szyny do mocowania wózków dla osób niepełnosprawnych, rampy lub windy umożliwiającej wjazd wózkiem, pasy do mocowania wózków

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

1.Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem - wystawione z odpowiednią data wymaganą dla tych dokumentów. 2. Formularz oferty: Wypełniony formularz Wzór oferty, podpisany przez osobę uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy. 3. Pełnomocnictwo a. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego b. W przypadku ustanowienia pełnomocnika Wykonawca składa pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (jeżeli oferta i załączniki nie będą podpisane przez osobę/y wskazaną/e w rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej wykonawcy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

2.Niedopuszczalne jest, pod rygorem nieważności, zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy, wynikających z przyczyn o obiektywnym charakterze (oczywista pomyłka w treści umowy, nieaktualne przepisy prawne itp.), a także w przypadku określonym w ust. 3 niniejszego paragrafu. 3.Zmiany, o których mowa powyżej dla swojej ważności muszą być zaakceptowane w formie pisemnej przez obydwie strony umowy w postaci aneksu. 4.Pozostałe istotne zmiany postanowień Umowy mogą dotyczyć: a) wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany stawki podatku VAT, w odniesieniu do tej części wynagrodzenia, której zmiana dotyczy, 5.Wszystkie sytuacje określone w ustępie poprzednim stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 6.Nie stanowią zmiany Umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych w szczególności: a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób wskazanych do kontaktów między Stronami. 7.Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sosw2.lublin.eu
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy Nr 2 20-439 Lublin, ul. Głuska 5, tel/fax (081) 744-47-07 poczta@sosw2.lublin.eu.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2014 godzina 09:00, miejsce: W sekretariacie (pok. nr 9) Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego Nr 2 20-439 Lublin, ul. Głuska 5,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

 SIWZ.pdf
 Załącznik nr 1 do SIWZ - Oświadczenie o spełnianiu warunków.doc
 Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór wykazu usług.doc
 załącznik nr 3 do SIWZ Wykaz pojazdów.doc
 Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór wykazu osób.doc
 Załącznik nr 5 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.doc
 Załącznik nr 6 do SIWZ - Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej.doc
 Załącznik nr 7 do SIWZ - Szczegółowy Opis Tematu Zamówienia.doc
 Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór oferty.doc
 Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy dla częśc 1.pdf
 Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy dla częśc 2.pdf

Copyright © 2010