godlo
zdjęcie

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Drodzy Rodzice,

przed Wami czas ważnych decyzji dotyczących przyszłości Waszego dziecka. Jest rzeczą zrozumiałą, że w tej sytuacji mają Państwo pewne obawy i niepokoje. Chcąc ułatwić Państwu wybór odpowiedniej placówki edukacyjnej pragniemy zaprosić do odwiedzenia naszej szkoły: Szkoły Podstawowej nr 53 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie. Uczniami naszymi są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim lub niepełnosprawnością sprzężoną.

W związku z obecną sytuacją epidemiczną i obostrzeniami sanitarnymi nie planujemy grupowych spotkań w ramach Dnia Otwartego. Jednak będzie nam niezwykle miło, jeśli zechcą Państwo w ramach indywidualnych spotkań zagościć w naszej szkole, zapoznać się z ofertą edukacyjną, poznać dyrekcję, nauczycieli i uczniów.

Zainteresowanych rodziców (opiekunów prawnych) prosimy o kontakt telefoniczny
z sekretariatem szkoły tel. 81 744 47 07, kom. 730 000 415 w celu ustalenia terminu indywidualnego spotkania rekrutacyjnego.

Zapraszamy na wirtualny spacer po naszej szkole.

Warunkiem koniecznym przyjęcia dziecka do szkoły jest uzyskanie skierowania z Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

W tym celu należy złożyć wniosek do:
- Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, (ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin) – osoby mieszkające w Lublinie,
- Starostwa Powiatowego zgodnie z miejscem zamieszkania – osoby mieszkające poza Lublinem

Zał.1 Wnioski o skierowanie dziecka do SOSW nr 2

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Ponadto rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka składają w szkole (osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – poczta@sosw2.lublin.eu bądź przesyłką pocztową na adres szkoły):

- kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
- klauzulę o przetwarzaniu danych osobowych

Zał.2 Zgoda na przetwarzanie wizerunku ucznia

- wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

Zał.3 Wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

Zał.4 Klauzula informacyjna-wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej

- wniosek o organizację indywidualnego lub zbiorowego dowozu dziecka do szkoły

Zał.5 Wniosek o organizację indywidualnego dowożenia dziecka do szkoły

Zał.6 Wniosek o organizację zbiorowego dowozu dziecka do szkoły

Copyright © 2010