godlo
zdjęcie

Działalność Ośrodka

WCZESNE WSPOMAGANIE ROZWOJU DZIECKA

Od 1 września 2013 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie prowadzone są bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka, przeznaczone dla dzieci, u których zdiagnozowano nieprawidłowości w rozwoju. Pomoc i wsparcie skierowane są również do rodziców i opiekunów, a także do środowiska, w którym funkcjonuje dziecko

Zajęcia organizowane są od wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole w wymiarze od 4 do 8 godzin w miesiącu, w zależności od potrzeb i możliwości psychofizycznych dziecka. Zajęcia odbywają się w ośrodku lub w domu rodzinnym dziecka. Prowadzone są indywidualnie z dzieckiem i jego rodziną lub w małych 2-3 osobowych grupach.

Oddziaływania wczesnego wspomagania rozwoju powinny rozpocząć się w jak najkrótszym czasie od momentu uzyskania informacji przez rodziców o nieprawidłowościach rozwoju u ich dziecka. Czy dziecko ma kilka miesięcy, czy kilka lat, to jak najszybsze wsparcie dziecka i jego rodziców jest warunkiem, na najbardziej optymalny rozwój. Wczesna interdyscyplinarna diagnoza oraz podjęcie terapii jest niezwykle istotne ze względu na dużą plastyczność centralnego układu nerwowego we wczesnym okresie rozwoju dziecka. Ponadto pomoc udzielana we wczesnym dzieciństwie pozwala nie tylko skutecznie kompensować występujące u dziecka dysfunkcje i deficyty, ale także zapobiega pojawianiu się zaburzeń rozwoju o charakterze wtórnym.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka skierowane są do dzieci:

Najważniejsze zadania realizowane w ramach wczesnego wspomagania rozwoju:

 1. I Wielospecjalistyczna diagnoza funkcjonowania dziecka na podstawie:
  • pogłębionego wywiadu z rodzicami,
  • obserwacji funkcjonowania dziecka w czasie jego aktywności,
  • oceny rozwoju emocjonalno – społecznego,
  • oceny rozwoju psychomotorycznego,
  • oceny gotowości do podejmowania zadań.
 2. II Terapia:
  • terapia logopedyczna
  • zajęcia z zastosowaniem alternatywnych metod komunikacji
  • terapia integracji sensorycznej
  • fizjoterapia
  • usprawnianie ruchowe
  • terapia behawioralna
  • muzykoterapia
  • terapia w Sali Doświadczania Świata (Snoezelen)
  • inne w zależności od potrzeb dziecka
 3. Terapia prowadzona jest w oparciu o indywidulany program wczesnego wspomagania rozwoju.

 4. III Doradztwo i wsparcie dla rodziców.
  • udzielanie specjalistycznego instruktażu i porad oraz prowadzenie konsultacji w zakresie pracy z dzieckiem
  • spotkania psychoedukacyjne
  • wsparcie psychologiczne
  • pomoc w rozwiązywaniu trudności wychowawczych
  • udzielanie pomocy w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka
  • informacje o sieci wsparcia, w tym o ofercie diagnostyczno – terapeutycznej i rehabilitacyjnej w istniejących placówkach
  • pomoc w wyborze drogi edukacyjnej dla dziecka

Dlaczego warto przyjść do nas?

Co powinni zrobić rodzice, którzy chcą by ich dziecko zostało objęte Wczesnym Wspomaganiem Rozwoju?

Uwaga! Wcześniejsze uzyskanie przez dziecko orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego czy też uczęszczanie do przedszkola nie wyklucza możliwości korzystania z zajęć organizowanych w ramach wczesnego wspomagania.

Dokumenty do pobrania:

Copyright © 2010