Deklaracja dostępności - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Wstęp deklaracji

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Internetowej Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 2 w Lublinie

ul. Głuska 5
20-439 Lublin
Tel.: 81 74 447 07
Faks: 81 74 447 07
E-mail: poczta@sosw2.lublin.eu

Data publikacji strony internetowej: 14.12.2023 r.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 08.04.2024 r.

Strona internetowa Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie jest Częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Treści niedostępne

Dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi

Wyłączenia

Data sporządzenia deklaracji
Deklarację sporządzono dnia: 01.12.2023 r.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez przeszkolonego pracownika

Data ostatniego przeglądu i aktualizacji Deklaracji: 08.04.2024 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dyrektor - Iwona Lal, poczta@sosw2.lublin.eu. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 81 74 447 07. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie, ul. Głuska 5, 20-39 Lublin

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli

Do budynku prowadzą 4 wejścia - wejście główne i trzy wejścia boczne. Dwa wejścia dostosowane są dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich. Główne wejście przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajduje się od strony boiska na poziomie przyziemia. Po wejściu, w holu po lewej stronie znajduje się winda, a obok wejścia do windy portiernia. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji przy wejściu głównym są pracownicy obsługi. Przy wejściu bocznym znajduje się pochylnia umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim na poziom I piętra.

Opis dostępności pomieszczeń, korytarzy, schodów i wind

W budynku ośrodka korytarze, schody i balustrady schodów są zgodne z prawem budowlanym. Drogi ewakuacyjne wewnątrz budynku są oznakowane. Toalety są dostosowana do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W budynku jest winda.

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych

W budynku ośrodka nie ma zamontowanych platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych

Na terenie ośrodka znajduje się parking i drogi umożliwiające dojazd pod drzwi budynku. Na parkingu nie ma wyznaczonych miejsc postojowych dla pojazdów przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na teren ośrodka.

Informacja o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online

Na terenie ośrodka nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Koordynatorzy dostępności

Iwona Lal