O Stowarzyszeniu "Jesteśmy wśród Was" - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Article heading icon

O Stowarzyszeniu "Jesteśmy wśród Was"

Stowarzyszenie "Jesteśmy wśród Was" rozpoczęło działalność w dniu 24.06.2008. Jest organizacją zrzeszającą nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 w Lublinie, rodziców oraz opiekunów dzieci i młodzieży niepełnosprawnej, a także osoby oferujące swoją pomoc.

Celem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie i ich rodziców/opiekunów oraz specjalistów, wdrażanie tych osób do aktywnego życia społecznego, stworzenie warunków przestrzegania wobec nich praw człowieka, wyrównywania szans osób niepełnosprawnych oraz wspieranie i pomoc ich rodzinom.

Stowarzyszenie swoje cele realizuje poprzez:

  • organizowanie konferencji, szkoleń spotkań dla rodziców i specjalistów,
  • organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie,
  • organizowanie imprez kulturalno - oświatowych, sportowo -rekreacyjnych,
  • gromadzenie środków finansowych, rzeczowych pochodzących z dobrowolnych świadczeń osób fizycznych i prawnych,
  • świadczenie pomocy dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej.