Stypendia i zasiłki szkolne - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Article heading icon

Stypendia i zasiłki szkolne

​Szanowni Państwo,

przekazujemy informacje dotyczące procedury składania wniosków o przyznanie stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów w roku szkolnym 2023/24. Możliwość ubiegania się o pomoc materialną dotyczy uczniów szkół aktualnie zamieszkałych i kształcących się na terenie Miasta Lublin, którzy nie ukończyli 24 roku życia.

Wnioskodawcą, w przypadku ucznia z niepełnosprawnością jest rodzic, w szczególnych przypadkach dyrektor szkoły lub ośrodka. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń, w którego rodzinie dochód na osobę nie przekracza 600 zł. netto, przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej 1 z poniżej wymienionych okoliczności:

 • bezrobocia,
 • niepełnosprawności,
 • ciężkiej lub długotrwałej choroby,
 • wielodzietności,
 • braku umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
 • alkoholizmu lub narkomanii,
 • rodziny niepełnej,
 • zdarzenia losowego (rozumianego jako nagłe, niespodziewane pojedyncze i niezależne od człowieka zdarzenie wywołane przyczynami zewnętrznymi, których nie można było przewidzieć).

Wnioski należy składać za pośrednictwem systemu STYPENDIA umożliwiającego elektroniczną obsługę stypendiów i zasiłków szkolnych. W elektronicznym systemie do obsługi stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych przewidziano 3 możliwości złożenia wniosku:

 • wypełnienie wniosku w systemie, wydrukowanie go, podpisanie przez wnioskodawcę i złożenie w postaci papierowej w szkole do której uczęszcza uczeń;
 • wypełnienie wniosku w systemie, podpisania go podpisem elektronicznym i złożenie za pośrednictwem platformy ePUAP;
 • wypełnienie odręcznie wydrukowanego formularza wniosku i złożenie w szkole, do której uczęszcza uczeń, co wymagać będzie wprowadzenia wniosku do systemu przez pracownika szkoły.

System obsługi wniosków o stypendia i zasiłki szkolne znajduje się pod adresem https://stypendia.edu.lublin.eu., po wejściu na stronę należy kliknąć na pole „LOGOWANIE PRZEZ ZINTEGROWANY SYSTEM OŚWIATY DLA JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH MIASTA LUBLIN” następnie podać nazwę użytkownika i hasło wykorzystywane do logowania do E- DZIENNIKA VULCAN (dziennika elektronicznego), zachęcamy rodziców/opiekunów do wypełniania wniosków w tym systemie. W procedurze „Stypendium szkolne o charakterze socjalnym” znajduje się „Instrukcja dla wnioskodawcy” dot. składania wniosku z możliwością autouzupełniania we wniosku danych z bazy UONET w zakresie: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, daty urodzenia ucznia, w celu ułatwienia wpisywania danych we wniosku i zapewnienia prawidłowości zapisu. Kompletne wnioski dotyczące stypendium szkolnego należy złożyć w terminie do 15 września 2023 r.

Kolejna forma pomocy socjalnej to zasiłki szkolne przyznawane w sytuacji wystąpienia konkretnego zdarzenia losowego, które spowodowało przejściowo trudną sytuację materialną rodziny ucznia. O zasiłek można ubiegać się w terminie nie dłuższym niż dwa miesiące od wystąpienia zdarzenia. Proszę pamiętać o tej formie pomocy!

W załącznikach znajdują się aktualne wzory dokumentów do pobrania.

Jolanta Grabczak
Pedagog