Rekrutacja - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Article heading icon

Rekrutacja

Drodzy Rodzice,

przed Wami czas ważnych decyzji dotyczących przyszłości Waszego dziecka. Jest rzeczą zrozumiałą, że w tej sytuacji mają Państwo pewne obawy i niepokoje. Chcąc ułatwić Państwu wybór odpowiedniej placówki edukacyjnej pragniemy zaprosić do odwiedzenia naszej szkoły: Szkoły Podstawowej nr 53 w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie. Uczniami naszymi są dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym, głębokim lub niepełnosprawnością sprzężoną.

Zapraszamy na wirtualny spacer  po naszej szkole

Warunkiem koniecznym przyjęcia dziecka do szkoły jest uzyskanie skierowania z Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin.

W tym celu należy złożyć wniosek do:

  • Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin, (ul. Narutowicza 37/39, 20-016 Lublin) – osoby mieszkające w Lublinie,
  • Starostwa Powiatowego zgodnie z miejscem zamieszkania – osoby mieszkające poza Lublinem

Do wniosku należy dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.

Ponadto rodzice ubiegający się o przyjęcie dziecka składają w szkole (osobiście lub za pośrednictwem poczty elektronicznej – poczta@sosw2.lublin.eu bądź przesyłką pocztową na adres szkoły):

  • kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną
  • zgodę na przetwarzanie wizerunku ucznia
  • wniosek o przyjęcie dziecka do świetlicy szkolnej
  • wniosek o organizację indywidualnego lub zbiorowego dowozu dziecka do szkoły

Druki dokumentów, które należy złożyć.