Aktualności - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Article heading icon

Aktualności

Działania w poszczególnych latach

Ikony ROPS Lublin Stowarzyszenie

Zadania publiczne, które otrzymały pozytywną oceną formalną i merytoryczną ROPS oraz rekomendację do realizacji w roku 2023, realizowane przez Stowarzyszenie „Jesteśmy wśród Was” w ramach konkursu ofert Nr DZR/1/PFRON/2023 na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku ze środków PFRON ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie (zadania opracowane zostały przez członków Stowarzyszenia „Jesteśmy wśród Was” – nauczycieli SOSW nr 2):

Kolaż: dzieci podczas zajęć z dogoterapii

 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek (dogoterapia)
 2. W ramach realizacji zadania publicznego odbywają się prowadzone cyklicznie zajęcia grupowe z dogoterapii.
 3. Organizowanie regionalnych imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych wspierających ich aktywność w tych dziedzinach
 4. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego
 5. Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych:
  • dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością,
  • kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania

Zadania publiczne opracowane przez członków Stowarzyszenia „Jesteśmy wśród Was” – nauczycieli SOSW nr 2 w ramach konkursu ofert Nr DZR/1/PFRON/2023 na powierzenie/wsparcie realizacji zadań publicznych Województwa Lubelskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w 2023 roku ze środków PFRON ogłoszonym przez: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie, które otrzymały pozytywną oceną formalną i merytoryczną ROPS, ale nie otrzymały rekomendacji ROPS do realizacji w roku 2023 z powodu braku środków :

 1. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, warsztatów, grup środowiskowego wsparcia oraz zespołów aktywności społecznej dla osób niepełnosprawnych - aktywizujących zawodowo i społecznie te osoby
 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji
 3. Prowadzenie grupowych i indywidualnych zajęć, które:
  • mają na celu nabywanie, rozwijanie i podtrzymywanie umiejętności niezbędnych do samodzielnego funkcjonowania osób niepełnosprawnych,
  • rozwijają umiejętności sprawnego komunikowania się z otoczeniem osób z uszkodzeniami słuchu, mowy, z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną,
  • usprawniają i wspierają funkcjonowanie osób z autyzmem i z niepełnosprawnością intelektualną w różnych rolach społecznych i w różnych środowiskach

Zadania publiczne współfinansowane ze środków Województwa Lubelskiego działające poprzez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej realizowane przez Stowarzyszenie „Jesteśmy wśród Was” w ramach realizacji zadania publicznego

Kolaż zdjęć: Dzieci podczas zajęć dogoterapii

 1. Prowadzenie rehabilitacji osób niepełnosprawnych w różnych typach placówek.
  Zadanie publiczne realizowane jest przez Stowarzyszenie „Jesteśmy wśród Was” w terminie od 12.06.2022r do 02.12.2022r. w ramach ogłoszonego dnia 30 marca 2022r. otwartego konkursu ofert NR DZR/1/PFRON/2022 na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłoszonego przez: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Otrzymana suma dotacji wynosi 17 525,00 zł.
  W ramach realizacji zadania publicznego odbywają się prowadzone cyklicznie zajęcia grupowe z dogoterapii.
 2. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób niepełnosprawnych, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności.
  Zadanie publiczne realizowane jest przez Stowarzyszenie „Jesteśmy wśród Was” w terminie od 10.06.2022r do 03.12.2022r. w ramach ogłoszonego dnia 30 marca 2022r. otwartego konkursu ofert NR DZR/1/PFRON/2022 na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłoszonego przez: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego -Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Otrzymana suma dotacji wynosi 41 275,00 zł.
  W ramach realizacji zadania publicznego odbędą się szkolenia:
  1. Dla rodziców i opiekunów osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością - "Chcę się bawić!– Jak wspierać zabawę dziecka z głęboką wieloraką niepełnosprawnością - warsztat dla rodziców"
  2. Dla nauczycieli, terapeutów osób z głęboką wieloraką niepełnosprawnością - "PAP/ ACA Przystosowana Aktywność Poznawcza Adapted Cognitive Activity Metoda rozwoju kompetencji poznawczych ucznia z głęboką wieloraką niepełnosprawnością"
  3. Dla rodziców i opiekunów osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi zaburzeniami, w tym autystycznym spektrum zaburzeń: "Tzw."Trudne zachowania", czyli co?"
  4. Dla nauczycieli, terapeutów osób z niepełnosprawnością intelektualną oraz innymi zaburzeniami, w tym autystycznym spektrum zaburzeń :"Tzw."Trudne zachowania", czyli co?"
 3. Promowanie aktywności osób niepełnosprawnych intelektualnie w różnych dziedzinach życia społecznego i zawodowego.
  Zadanie publiczne realizowane jest przez Stowarzyszenie „Jesteśmy wśród Was” w terminie od 10.06.2022r do 10.12.2022r. w ramach ogłoszonego dnia 30 marca 2022r. otwartego konkursu ofert NR DZR/1/PFRON/2022 na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłoszonego przez: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Otrzymana suma dotacji wynosi 25 555,00 zł.
  W ramach realizacji zadania publicznego obędzie się cykl wydarzeń promujących aktywność osób z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z zaburzeniami psychicznymi, pod wspólnym hasłem "Pokonując bariery - promowanie aktywności osób z niepełnosprawnością intelektualną w różnych dziedzinach życia społecznego", w tym:
  Trening Aktywności Społecznej młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z zaburzeniami psychicznymi. W ramach zadania zostanie przygotowany program merytoryczny zajęć dotyczących kluczowych umiejętności ułatwiających uczestnictwo w życiu społecznym. Po przeprowadzonych zajęciach teoretycznych odbędą się zajęcia praktyczne realizowane w różnych środowiskach: teatr, kino, muzeum i restauracja.
  1. Wystawa prac plastycznych "Jestem aktywny" w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.
   Wystawa fotograficzna "Aktywni w obiektywie" prezentująca aktywność i zaangażowanie osób z niepełnosprawnością intelektualną, podopiecznych stowarzyszenia w różnych dziedzinach życia społecznego. Wystawa zostanie zaprezentowana na Wydziale Pedagogiki i Psychologii UMCS w Lublinie.
  2. Akcja informacyjna promująca aktywności społeczne w różnych środowiskach młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną na profilu Fb Stowarzyszenia "Jesteśmy wśród Was" i Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 w Lublinie – siedziby stowarzyszenia i jednocześnie placówki obejmującej edukacją podopiecznych stowarzyszenia.
  3. Konferencja wojewódzka pt. „Pokonując bariery – determinanty aktywności społecznej osób z niepełnosprawnością intelektualną ”.
 4. Opracowywanie lub wydawanie publikacji, wydawnictw ciągłych oraz wydawnictw zwartych, stanowiących zamkniętą całość, w tym na nośnikach elektromagnetycznych i elektronicznych: dotyczących problematyki związanej z niepełnosprawnością, kierowanych do osób niepełnosprawnych – w tym publikowanych drukiem powiększonym, pismem Braille’a lub publikowanych w tekście łatwym do czytania – łącznie dla l.
  Zadanie publiczne realizowane jest Stowarzyszenie „Jesteśmy wśród Was” w terminie od 10.06.2022r do 10.12.2022r. w ramach ogłoszonego dnia 30 marca 2022r. otwartego konkursu ofert NR DZR/1/PFRON/2022 na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłoszonego przez: Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego - Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Lublinie. Otrzymana suma dotacji wynosi 18 957,00 zł.
  W ramach realizacji zadania publicznego opracowana zostanie publikacja pt. "Uczymy się żyć razem" dla podopiecznych Stowarzyszenia "Jesteśmy wśród Was".