ReSensoLab - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Article heading icon

ReSensoLab

Inspiracją wprowadzenia innowacji ReSensoLab było wyjście naprzeciw potrzebom poznawczym i emocjonalnym uczniów klasy V c i VI b poprzez danie im możliwości uzewnętrzniana swoich przeżyć, rozwijanie zainteresowań i pobudzanie wyobraźni plastycznej. Głównym założeniem innowacji jest twórczość uczniów z wykorzystaniem surowców wtórnych. Powstałe wytwory artystyczne posłużą innym uczniom w wielozmysłowym doświadczaniu sztuki.
Realizacja innowacji pedagogicznej wpłynie na zwiększenie samodzielności i zaradności uczniów, rozbudzi ich ciekawość oraz aktywność poznawczą. Działania podejmowane w ramach innowacji przyczynią się do poszerzenia zakresu świadomości ekologicznej uczniów, zwiększenia poczucia odpowiedzialności za powierzone zadania oraz rozwijania ich kompetencji społecznych. Dostarczą wielu pozytywnych emocji i przeżyć estetycznych. Powstałe wytwory będą miały działanie terapeutyczne w zakresie chromoterapii poprzez swoją wielobarwność oraz działanie kinestetyczne przez pobudzenie receptorów dotyku.


Cele główne:

 • rozwijanie umiejętności twórczych oraz uzdolnień plastycznych
 • kształtowanie umiejętności społecznych
 • rozbudzanie ciekawości oraz aktywności poznawczej
 • usprawnianie sprawności motorycznych
 • kształtowanie postaw proekologicznych

 

Innowacja obejmować będzie następujące obszary:

 • rozbudzanie aktywności poznawczej
 • rozwijanie kompetencji społecznych
 • doskonalenie samodzielności i zaradności
 • motywowanie do podejmowania nowych działań
 • wyrażanie emocji w sposób akceptowany społecznie
 • kształtowanie postaw proekologicznych
 • wielozmysłowe doświadczanie otaczającej rzeczywistości