Historia - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Article heading icon

Historia

Początki Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 w Lublinie sięgają 1965 r. Wtedy właśnie, z inicjatywy rodziców dzieci niepełnosprawnych, powstało Koło Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski. Dnia 21.10.1965 r. na zebraniu organizacyjnym Koła wyłoniono zarząd w składzie: przewodniczący - Jan Pętlewski, wiceprzewodniczący - Janusz Kostrzewski, sekretarz - Bolesław Kubiś, skarbnik - Bolesław Cużytek.

Siedzibą Koła stała się świetlica w budynku przy ul. Pstrowskiego 12, przekazana przez Prezydium Zarządu Okręgowego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Zarząd rozpoczął swoją działalność od dokładnego rejestru dzieci specjalnej troski w Lublinie. Dalsze prace Zarządu ukierunkowane były na zorganizowanie Szkoły Życia. W kwietniu 1966 r. powstała nowa placówka, która objęła opieką 13 dzieci (jeden zespół). Zajęcia prowadzone były przez oddelegowaną przez władze oświatowe nauczycielkę - panią Jadwigę Nowosadzką. Od następnego roku szkolnego nadzór nad placówką objął Inspektorat Oświaty, stała się ona klasą filialną Szkoły Podstawowej nr 26. Równocześnie utworzona została druga klasa dla kolejnych 13 dzieci, w której nauczycielem został pan Szczepan Fiut.

Dnia 1 września 1968 r., decyzją Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lublinie, oficjalnie powołano do życia Państwowy Zakład Wychowawczy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym ze Szkołą Podstawową w Lublinie przy ulicy Królewskiej 11. Pierwszym dyrektorem Zakładu mianowano panią Janinę Urban, której powierzono jednocześnie organizację placówki.

W roku szkolnym 1968/1969 Państwowy Zakład Wychowawczy objął opieką i zapewnił nauczanie 73 dzieciom. Dnia 15 września 1968 r. internat przyjął pierwszych wychowanków. Kolejne lata istnienia placówki przyniosły wzrost liczby wychowanków, a tym samym zatrudnionych nauczycieli.
Z biegiem lat.

W październiku 1974 r. nastąpiła zmiana dyrektora Państwowego Zakładu Wychowawczego w Lublinie. Nowym dyrektorem została pani Emilia Witkowska, która swoją działalność rozpoczęła od prac i remontów mających na celu poprawę warunków nauki i pracy w Zakładzie.

W kwietniu 1976 r. Zakład dotknęło nieszczęście - spłonął wówczas budynek przy ul. Królewskiej 11. Dzięki sprawnej akcji przeprowadzonej przez personel i straż pożarną bezpiecznie ewakuowano wszystkie dzieci.

Po pożarze, decyzją władz oświatowych, Zakład został tymczasowo przeniesiony do budynku Państwowego Pogotowia Opiekuńczego przy ul. Żmichowskiej 1a (obecnie ul. Kosmonautów 51). Do dyspozycji Zakładu przydzielono niewielką ilość pomieszczeń, sale lekcyjne udostępniły też Szkoła Podstawowa nr 32 oraz Szkoła Podstawowa nr 12.

Pod koniec lat siedemdziesiątych opieką dydaktyczną zaczęto obejmować także dzieci przebywające w domach pomocy społecznej. Pierwsza „klasa życia” powstała w lutym 1978 roku w Domu Pomocy Społecznej w Kazimierzówce. Cztery lata później powstały kolejne dwie klasy - jedna w Domu Pomocy Społecznej w Kazimierzówce, a druga - w Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. W placówkach tych zajęcia prowadzone były przez nauczycieli Zakładu.

Pod nazwą Państwowy Zakład Wychowawczy nasza placówka funkcjonowała do 17 kwietnia 1984 r. Na mocy zarządzenia Ministerstwa Oświaty i Wychowania, Kuratorium Oświaty w Lublinie zmieniło nazwę Zakładu na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2.

W 1986 r. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 przeniósł się do nowej siedziby przy ul. Głuskiej 5, gdzie funkcjonuje do dnia dzisiejszego.

Od dnia 1.12.1990 r. nowym dyrektorem SOSW nr 2 została pani Wiesława Mielnik, wicedyrektorem pan Ireneusz Roszko, a kierownikiem internatu pani Iwona Letkiewicz.

Przejęcie i prowadzenie Ośrodka w dobie transformacji ustrojowych nie było łatwe. Cały zespół kierowniczy i kadra pedagogiczna mieli na uwadze przede wszystkim dobro i pomyślny rozwój dzieci, właściwe zaspokajanie ich potrzeb oraz odpowiedni poziom dydaktyczno-wychowawczy placówki.

W 1995 r. w Dziennym Ośrodku Adaptacyjnym w Lublinie przy ul. Poturzyńskiej 1, zostały utworzone 2 zespoły edukacyjno-terapeutyczne, obejmujące opieką dzieci przebywające w DOA, a w 1997 r., również w DOA, - 2 grupy rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim.

Znaczny wzrost liczby dzieci przebywających w DPS w Matczynie przyczynił się do powołania nowej szkoły dla dzieci z upośledzeniem umysłowym. Kuratorium Oświaty w Lublinie, w dniu 1.10.1998 r., powołało do życia Szkołę Podstawową Specjalną przy Domu Pomocy Społecznej w Matczynie. Szkoła ta przejęła wszystkich naszych wychowanków przebywających w tej placówce.

Koniec lat dziewięćdziesiątych to duże zmiany w szkolnictwie spowodowane wprowadzaniem reformy systemu oświaty. Istotną zmianą dla naszej placówki stało się powołanie do życia gimnazjum. Od 1 września 1999 r. w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego nr 2 weszły: Szkoła Podstawowa nr 53, Gimnazjum nr 21 oraz Internat.

W 2000 r., w wyniku konkursu, nowym dyrektorem Ośrodka została pani Danuta Wach. Funkcję wicedyrektora powierzono pani Annie Zagajewskiej, a kierownika internatu panu Januszowi Zajdlowi. W 2003 r. wicedyrektorem została pani Magdalena Mitrus, która zastąpiła panią Annę Zagajewską. Od 1.09.2006 r. panu Januszowi Zajdlowi powierzono funkcję wicedyrektora.

Obecnym dyrektorem Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 jest pani Iwona Lal, która objęła stanowisko w 2021 roku. Stanowisko wicedyrektorów piastują zaś: Magdalena Lakowska, Beata Sokołowska oraz Justyna Kułak.