Oferta - Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie

Article heading icon

Oferta

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 2 w Lublinie oferuje specjalistyczną pomoc edukacyjno-terapeutyczną i rewalidacyjno-wychowawczą dzieciom i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym lub głębokim.

Cele naszej pracy:

 • rozwijanie autonomii uczniów,
 • wdrażanie uczniów do funkcjonowania społecznego, rozumienia i uznawania norm społecznych,
 • wyposażenie uczniów w takie wiadomości i umiejętności, które pozwolą im na postrzeganie siebie, jako niezależnej osoby.

Nasz Ośrodek to:

 • dynamiczna, otwarta placówka oświatowa szkolnictwa specjalnego,
 • równe szanse rozwoju dla wszystkich wychowanków na miarę ich możliwości,
 • różnorodność stosowanych na zajęciach metod pracy,
 • nowocześnie wyposażone sale lekcyjne,
 • wielospecjalistyczna diagnoza każdego wychowanka,
 • indywidualne programy pracy z uczniami, uwzględniające ich potrzeby i możliwości,
 • autorskie programy edukacyjne i terapeutyczne,
 • wykwalifikowana i profesjonalna kadra pedagogiczna,
 • rodzinna, przyjazna atmosfera.

W skład Ośrodka wchodzą:

Szkoła Podstawowa nr 53
Internat
Świetlica

W Ośrodku mogą uczyć się dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym w wieku od 7 do 21 lat. Dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim mogą być objęte zajęciami rewalidacyjno-wychowawczymiw wieku od 7-go do 25-go roku życia.

Nasz Ośrodek zapewnia bezpłatny dowóz uczniów z terenu miasta Lublina do szkoły i z powrotem.

W Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 w Lublinie prowadzona jest zintegrowana działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza. Działalność ta opiera się na indywidualnym podejściu do każdego ucznia i dostosowaniu wymagań i oczekiwań do potrzeb i możliwości dziecka. Realizacji tych założeń służy szczegółowa diagnoza funkcjonalna zawierająca cele i zadania mieszczące się w strefie najbliższego rozwoju dziecka.

W naszej pracy uwzględniamy możliwości, potrzeby i stopień niepełnosprawności każdego ucznia. Praca z uczniami ma charakter całościowy i zintegrowany, oparty na wielozmysłowym poznawaniu otaczającego świata. Punktem wyjścia jest usprawnienie najmniej zaburzonych funkcji, a także koncentracja na potencjalnych możliwościach i zdolnościach wychowanków.

Naszym uczniom oferujemy:

 • Indywidualne programy dostosowane do potrzeb i możliwości
 • Zajęcia prowadzone w oparciu o autorskie programy edukacyjne i terapeutyczne
 • Atrakcyjne zajęcia z wykorzystaniem różnorodnych metod pracy (V. Sherborne, M. Montessori, A. Tomatisa, M.Ch. Knillów, integracji sensorycznej, alternatywnych metod komunikacji - Piktogramy, Makaton, symbole PCS, Snoezelen i wiele innych)
 • Stosowanie indywidualnie dobranych pomocy i środków dydaktycznych oraz sprzętu komputerowego wraz z peryferiami umożliwiających aktywność każdemu dziecku
 • Uczestnictwo w zajęciach rewalidacyjnych, mających na celu wspieranie rozwoju dziecka (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, gimnastykę korekcyjną, zajęcia psychoedukacyjne, muzykoterapię, integrację sensoryczną)
 • Bogato wyposażone pracownie przedmiotowe i gabinety specjalistyczne, m.in. pracownię komputerową, gospodarstwa domowego, ceramiczną, pracownię technik różnych, plastyczną, muzyczną, salę doświadczania świata, salę integracji sensorycznej, gabinety logopedyczne, salę do prowadzenia gimnastyki korekcyjnej, salę gimnastyczną
 • Pomoc pedagoga i psychologów szkolnych
 • Opiekę pielęgniarską
 • Pracę i naukę w małych zespołach, liczących od 6 do 8 uczniów
 • Pomoc nauczyciela zatrudnioną w klasach I-IV Szkoły Podstawowej oraz od klasy I do VIII Szkoły Podstawowej w klasach dla uczniów ze sprzężoną niepełnosprawnością
 • Budynek szkolny dostosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo
 • Bezpłatny dowóz uczniów na zajęcia szkolne
 • Doświadczenie i kreatywność kadry pedagogicznej
 • Posiłki w stołówce szkolnej
 • Opiekę w świetlicy szkolnej
 • Opiekę w internacie dla dzieci spoza Lublina
 • Zielone Szkoły i wycieczki krajoznawczo-turystyczne
 • Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne – hipoterapia, dogoterapia, zajęcia na basenie
 • Turnusy rehabilitacyjne organizowane w atrakcyjnych regionach Polski
 • Liczne imprezy i uroczystości szkolne